โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์

พัฒนาการอำเภอเสนา

นางวรรณดี แจ้งแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุ่งรัตน์ พณิชตระกูลพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพัชชิระ ใจแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวชลทิชา เหมวรชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวทิพวรรณ รู้ดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายศรัณย์ เพชรพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 316 times, 1 visits today)