โครงสร้างบุคลากร

นางสาวสิริผกา พุ่มพวง

พัฒนาการอำเภอเสนา

นางสาววรญา ไกรพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุ่งรัตน์ พณิชตระกูลพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพัชชิระ ใจแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิภาณี พงษ์จิระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 454 times, 1 visits today)