ประวัติความเป็นมา

อำเภอเสนาเป็นอำเภอเก่าแก่ ในอดีตเป็นชุมชนหนาแน่น ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา มีฐานะเป็นแขวงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีซึ่งแยกเป็นอำเภอต่างๆ ในปัจจุบันได้แก่ ผักไห่ บางซ้าย ลาดบัวหลวง บางบาล ในอดีตรวมอยู่ในเขตปกครองวงเสนา อำเภอเสนาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ.2438

อำเภอเสนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอผักไห่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางบาลและอำเภอบางไทร
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางซ้าย

การแบ่งเขตการปกครอง
พื้นที่อำเภอเสนาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 17 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 132 หมู่บ้าน ได้แก่
1.    เสนา            (Sena)

2.    บ้านแพน       (Ban Phaen)

3.    เจ้าเจ็ด            (Chao Chet)

4.    สามกอ            (Sam Ko)

5.    บางนมโค         (Bang Nom Kho)

6.    หัวเวียง            (Hua Wiang)

7.    มารวิชัย            (Manrawichai)

8.    บ้านโพธิ์            (Ban Pho)

9.    รางจรเข้            (Rang Chorakhe)

10.    บ้านกระทุ่ม       (Ban Krathum)

11.    บ้านแถว          (Ban Thaeo)

12.    ชายนา            (Chai Na)

13.    สามตุ่ม            (Sam Tum)

14.    ลาดงา             (Lat Nga)

15.    ดอนทอง            (Don Thong)

16    บ้านหลวง            (Ban Luang)

17.    เจ้าเสด็จ            (Chao Sadet)
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอเสนาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

เทศบาลเมืองเสนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสนาทั้งตำบล

เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเจ้าเจ็ด บางส่วนของตำบลบ้านแถว และตำบลเจ้าเสด็จทั้งตำบล

เทศบาลตำบลหัวเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวเวียงและตำบลบ้านกระทุ่มทั้งตำบล

เทศบาลตำบลบางนมโค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนมโคทั้งตำบล

เทศบาลตำบลสามกอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามกอทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแพนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมารวิชัยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรางจรเข้ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจ้าเจ็ด (นอกเขตเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด) และตำบลชายนาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามตุ่มทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดงาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแถว (นอกเขตเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด) และตำบลดอนทองทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหลวงทั้งตำบล

จำนวนประชากรชาย 32,414 คน
จำนวนประชากรหญิง 34,595 คน
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 67,009 คน
ความหนาแน่นของประชากร 325.97 คน/ตร.กม.
ที่มา ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มกราคม 2559

(Visited 116 times, 1 visits today)