🌟 พช.เสนา​ ร่วมประชุมหัวหน้า​ส่วนราชการ​ พร้อมประสานความร่วมมือ​ขับเคลื่อน​ โคก​ หนอง​ นา​ พช. 🌟

📝 วันที่​ 2​ เมษายน​ 2564​ ณ​ ห้องประชุมบ้านแพน 2 หอประชุมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสิริผกา พุ่มพวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเสนา​มอบ​หมา​ยให้​นางสาว​วรญา​ ไกร​พันธ์​ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ช​ำ​นา​ญ​การ

📝 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 และการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเสนา ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม​ 2564

📝 ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนมีแผนขับเคลื่อน​การพัฒนา​พื้น​ที่ต้นแบบ​การพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ตามหลัก​ทฤษฎี​ใหม่​ ประยุกต์​สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ พช.” โดยได้ทำหนังสือประสานขอความร่วมมือไปยังองค์​การปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ และผู้อำนวย​การ​กอง​ช่าง​ในการลงสำร​วจ​พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุ​วัตถุประสงค์​ต่อไป

📸 ภาพ​ข่าว​โดย​ 🔹 นักพัฒนา​รัฐบาล​ดิจิตอล​ (นพร.)​ / นา​งสาวธวัล​รัตน์​ สิงห​ฤกษ์​ อาสา​พัฒนา​ (อสพ.)

#เรื่องเล่าพัฒนาชุมชนเสนา #กรมการพัฒนาชุมชน
#CddSenaNews

(Visited 7 times, 1 visits today)