ประชุมคณะกรรมการสตรี

วันที่ 12 พ.ย. 62  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย นางวรรณดี  แจ้งแสง  นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนางสาวจิราวรรณ  อยู่คง  อาสาพัฒนา (อสพ.)  ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง   ณ  ที่ทำการประธานกองทุน

(Visited 14 times, 1 visits today)