ให้คำแนะนำ

วันที่  7  พ.ย. 62  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์   พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววิภาณี  พงษ์จิระ  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางนมโค  ในการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  หมู่ที่ 10 ตำบลบางนมโค  ณ ที่ทำการประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 10 times, 1 visits today)