อสพ.ลงพิ้นที่

วันที่  7 พ.ย. 62 นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา   มอบหมาย นางสาวจิรวรรณ  อยู่คง  อาสาพัฒนา(อสพ.) ลงพื้นเพื่อศึกษาชุมชนและจัดทำข้อมูลกลุ่มทำดินปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ   ในการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ณ บ้านโคกจุฬา  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านหลวง

(Visited 12 times, 1 visits today)