อบรม

วันพุธที่  6  พฤศจิกายน  2562  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย นางสาวรุ่งรัตน์  พณิชตระกูลพันธ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมอาชีพตะกร้าหวาย ตำบลเจ้าเสด็จ  ณ ศาลา SML หมู่ที่ 5  ตำบลเจ้าเสด็จ  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 4 times, 1 visits today)