แจ้งหนังสือหนี้ค้างชำระ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาวรุ่งรัตน์  พณิชตระกูลพันธ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ประสานงานประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มเย็บผ้าตำบลสามตุ่ม  เพื่อแจ้งหนังสือทวงถามหนี้ค้างชำระทุนหมุนเวียน ณ ที่ทำการกลุ่ม

(Visited 12 times, 1 visits today)