อาสาพัฒนาศึกษาชุมชน

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์    พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาวจิราวรรณ  อยู่คง  อาสาพัฒนา  ศึกษาโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัย ปี 2558/59  กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านหลวง

(Visited 12 times, 1 visits today)