ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบาทสตรี

วันจันทร์ที่  21  ตุลาคม   2562  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย นางสาววิภาณี  พงษ์จิระ  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมอาชีพตะกร้าหวาย ตำบลบางนมโค  ผู้เข้าร่วม จำนวน  20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่  10 ตำบลบางนมโค  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)