ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อม แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 17 times, 1 visits today)