คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” “ตามโครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ปลูกต้นไม้ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารบพิตร

[...]

ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อม แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

[...]