ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนในการสาธิตการฝึกอบรมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

(23/07/2563)