โครงสร้างบุคคลากร

นายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธิ

พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

เบอร์โทร : 081 822 4601

นางรุ้งเพชร รัตนบุศย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร : 081 625 9952

นายวิรัตน์ ทะวะโร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร : 082 118 6566

นายชยณฐ กฤตศรีชมแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร : 089 940 9606

นายบวรวิชญ์ แพงวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร : 088 501 1865

นางสาวศรัณยา อุ่นเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร : 086 075 5757

นาวสาวกัลยาณี สุคชีวิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์โทร : 094 969 6454

นางอารญา เกวลิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์โทร : 087 775 6284

นางสาวนวลปราง เวฬุวนาธร

อาสาพัฒนา(อสพ.)

เบอร์โทร : 087 176 5417

(Visited 776 times, 1 visits today)