พช.อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด : ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

💠 @พช.อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด : ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
💠 วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธ พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ และ ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๔ โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านขวาววิทยาคาร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๘ ทุน(สำนังานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด)
๒. มอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๕ ชุด(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด)
๓. มอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๕ ชุด(ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด)
๔. มอบรถจักรยานยน จำนวน ๕ คัน(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด)
๕. มอบทุนการศึกษา(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด)
๖. เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พื้นที่ตำบลขวาว จำนวน ๔ ราย
๗. เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ การออกหน่วยให้บริการ จากหน่วยงานราชการ เอกชน ภาคี เครือข่าย พ่อค้า ประชาชน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และในพื้นที่ตำบลขวาว
💠 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพสตรี/OTOP อำเภอเสลภูมิ และ เครือข่ายกลุ่มอาชีพสตรีจังหวัดร้อยเอ็ดจากทุกอำเภอร่วมจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจำหน่ายและบริการแก่ผู้มาร่วมงาน ดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด และ ได้รับเกียรติจาก นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมและให้กำลังใจ
@ พช.เสลภูมิ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว โดย…สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 13 times, 1 visits today)