ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนในการสาธิตการฝึกอบรมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๕๔ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ 4.เอกสารแนบท้าย2 3.เอกสารแนบท้าย1 2.บก06

(Visited 20 times, 1 visits today)