การมอบเกียรติบัตร แก่ บุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารฯ

💠@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ @ Change for Good :องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠 วันที่่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ ดำเนินการมอบเกียรติบัตร แก่ บุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) ครัวเรือนต้นแบบ รวม จำนวน 778 ราย โดย มี นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ ให้เกียรติมอบใบประกาศฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

(Visited 62 times, 1 visits today)