“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” “ตามโครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ปลูกต้นไม้ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารบพิตร

@ พช.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี : วันที่ 22 ตุลาคม 2563 : นายชัยฌาณธวัธ ลือชานิธิโพธ พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ มอบหมายให้ นางสาวนวลปราง เวฬุวนาธร อสพ.เข้าร่วมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” “ตามโครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”  ปลูกต้นไม้ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารบพิตร ณ หมู่ 9 ตำบลกลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

(Visited 43 times, 1 visits today)