ร่วมประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสลภูมิ

@ พช.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี : วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายชัยฌาณธวัธ ลือชานิธิโพธ พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ มอบหมายให้
นางสาวภรณ์ณภัส แฝงจันดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมนางสาวนวลปราง เวฬุวนาธร อสพ.เข้าร่วมประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

(Visited 56 times, 1 visits today)