2 พฤศจิกายน 2561 นายดอกดิน ต้อมทอง พัฒนาการอำเภอเซกา ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมนำเรียนงานพัฒนาชุมชนต่อที่ประชุม และมีการมอบเกียรติบัตรแก่ นางสมคิด ศรีสุวงค์ ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างตัวแทนอำเภอเซกา บ้านหนองหิ้ง ต.ท่ากกแดงโดย นายสมเกียรติ ศิลาโคตร รักษาการนายอำเภอเซกา ณ หอประชุมอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

(c)(d)(d)(s)(e)(k)(a) 6 กรกฎาคม 2561 นายดอกดิน ต้อมทอง พัฒนาการอำเภอเซกา จัดประชุมสร้างความเข้าใจขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอำเภอ (ครั้งที่1) โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายอำเภอเซกา เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ กลุ่มเป้าหมายในวันนี้เป็น คณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นตผ. และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

22 มิถุนายน 2561 นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ นายดอกดิน ต้อมทอง พัฒนาการอำเภอเซกา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเซกา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ร.ร.ตชด.บ้านไทยเสรี ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ