โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ​พอเพียง​

เข้าชม 20 ครั้ง

🗓 วันที่ 30 มิถุนายน 2565

⏱ เวลา 10.00 น.

🔉นายแสงจันทร์ กันยาง พัฒนาการอำเภอเซกา มอบหมายให้ นางสาวพรนิภา หงส์วงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ​พอเพียง​ระดับหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชน สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากกแดง โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

🙏 การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

(c)(d)(d)(.)(s)(e)(k)(a)
(พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

📷 ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

#CDDSeka
#โคกหนองนาพช.
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#ปลูกพืชปลูกผัก
#WorldsoilDayCDD
#Clickชุมชน

(Visited 20 times, 1 visits today)