สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซกา

จังหวัดบึงกาฬ

นายแสงจันทร์ กันยาง

พัฒนาการอำเภอเซกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซกา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน