ข่าวประชาสัมพันธ์

นายแสงจันทร์ กันยาง

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเซกา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซกา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน