โครงสร้างบุคคลากร

นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย

พัฒนาการอำเภอสวี

นางรัชนีย์ เอี่ยมสะอาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเสาวคนธ์ พูลชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุทธดา ศรีธรธีระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางขวัญตา นิ่มนวล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธนัชชา จินะการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 620 times, 1 visits today)