ประวัติความเป็นมา

อำเภอสวีตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงต่อไปนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอสวีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 116 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาโพธิ์       (Na Pho)       8 หมู่บ้าน  
2. สวี       (Sawi)       4 หมู่บ้าน  
3. ทุ่งระยะ       (Thung Raya)       11 หมู่บ้าน  
4. ท่าหิน       (Tha Hin)       10 หมู่บ้าน  
5. ปากแพรก       (Pak Phraek)       6 หมู่บ้าน  
6. ด่านสวี       (Dan Sawi)       11 หมู่บ้าน  
7. ครน       (Khron)       14 หมู่บ้าน  
8. วิสัยใต้       (Wisai Tai)       10 หมู่บ้าน  
9. นาสัก       (Na Sak)       19 หมู่บ้าน  
10. เขาทะลุ       (Khao Thalu)       11 หมู่บ้าน  
11. เขาค่าย       (Khao Khai)       12 หมู่บ้าน

(Visited 979 times, 1 visits today)