📢 สพอ.สวี จัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เข้าชม 1 ครั้ง

💌 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี ดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากภัยยาเสพติด โดยมีนางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย พัฒนาการอำเภอสวี เป็นวิทยากร ซึ่งมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้
1.การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันและแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง
3.การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4.การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 10 ขั้นตอน และคัดเลือกคณะกรรมการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านไทยพัฒนา ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#รักชุมพรชุมพรทีม

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี

(Visited 1 times, 1 visits today)