สพอ.สวี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสวี เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา

เข้าชม 6 ครั้ง

💌 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกองทุนแม่
ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้แสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนสร้างความปรองดอง และสามัคคี
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด เพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามแนวทางของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสร้างกระแสความร่วมมือ ของประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

🌈การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการ เดิน – วิ่ง รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา โดยแบ่งเป็น
2 ประเภท คือ ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร และประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร มีผู้สมัครวิ่งจำนวน 1,126 คน แบ่งเป็นประเภท ฟันรัน 1,077คน และมินิมาราธอน 49 คน ทั้งนี้ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสวี เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประภทฟันรัน และให้บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งฯ อย่างพร้อมเพรียง

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พชชุมพร

📸 ภาพ/ ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี

(Visited 6 times, 1 visits today)