สพอ.สวี ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าชม 1 ครั้ง

💌 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย พัฒนาการอำเภอสวี ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2) โดยเน้นย้ำให้มีการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ หากได้รับการอนุมัติโครงการให้ดำเนินตามแผนปฏิบัติการฯได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#รักชุมพรชุมพรทีม

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี

(Visited 1 times, 1 visits today)