สพอ.สวี ร่วมประชุมประจำเดือนกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบ TV พช.

เข้าชม 3 ครั้ง

💌 วันที่ 26 ตุลาคม 2565

🌈 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศทางไกล (Video Conference) โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา”
2. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในประเด็นเน้นย้ำ เรื่อง การเข้าบันทึกข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล
4. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
🌾 ในการนี้ นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย พัฒนาการอำเภอสวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสวี เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ TV พช.

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี

(Visited 3 times, 1 visits today)