สพอ.สวี จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 1 ครั้ง

💌 วันที่ 20 ตุลาคม 2565

🌈 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี โดยนางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย พัฒนาการอำเภอสวี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน ในรูปแบบโรงเรียนชีวิต โคก หนอง นา ชุมพร โดยมีนายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ ครัวเรือนแปลงโคกหนองนา ปีงบประมาณ 2564-2565 จำนวน 7 แปลง ประกอบด้วย
1. แปลงนายเดชา ยังสุข ม.5 ตำบลท่าหิน
2. แปลงนางสาวจันทิรา ดีรักษา ม.5 ตำบลท่าหิน
3. แปลงนายเอกชัย มุจลินทร์ ม.7 ตำบลนาโพธิ์
4. แปลงนายสนั่น สุปินะ ม.1 ตำบลครน
5. แปลงนายก้าน แพพากเพียร ม.8 ตำบลทุ่งรยะ
6. แปลงนายมนัส หนูอิ่ม ม.10 ตำบลวิสัยใต้
7. แปลงนายธีรยุท สมศรี ม.2 ตำบลวิสัยใต้
🌾🌾โดยมีหัวข้อบรรยายอบรมให้ความรู้ดังนี้
1. ภารกิจ / การบูรณาการ / เป้าหมาย / ผลผลิต / ผลลัพธ์ / โรงเรียน โคก หนอง นา ชุมพร
2. การเชิญชวนเจ้าของแปลงโคก หนอง นา ทุกแปลง ส่งภาพถ่ายของแปลงฯ เข้าร่วมกิจกรรม ” 2 ปี โคก หนอง นา ชุมพร ”
3. การเตรียมความพร้อม ทักษะการเป็นวิทยากร และความพร้อมของแปลง
4. การจัดทำทะเบียนโคก หนอง นา ที่มีความพร้อม จัดตั้งเป็นโรงเรียน โคก หนอง นา ชุมพร
5. หลักเกณฑ์การสร้างเยาวชนต้นแบบวิถีพอเพียง
6. การจัดตั้งธนาคารปลา
7. การจัดตั้งครูหมอสมุนไพรไทยสร้างสุข
8. การจัดตั้งตลาดคุณธรรมสร้างสุขอาหารปลอดภัย
9. การขยายผล โมเดลธุรกิจชุมชนวิถีพอเพียง SCB ( Sufficency Community Business model )
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา แปลงนายเอกชัย มุจลินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี

(Visited 1 times, 1 visits today)