สพอ.สวี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้านสุข สงบ ร่มเย็นต้นแบบ อำเภอสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เข้าชม 25 ครั้ง

📢📢 สพอ.สวี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้านสุข สงบ ร่มเย็นต้นแบบ อำเภอสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

💌 วันที่ 20 มิถุนายน 2565

🌿🌿 นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอสวี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้านสุข สงบ ร่มเย็นต้นแบบ ระดับอำเภอ โครงการภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย พัฒนาการอำเภอสวี เป็นกรรมการและเลขานุการ มีวาระการประชุม ดังนี้
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้านสุข สงบ ร่มเย็นต้นแบบ อำเภอสวี
2.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสุข สงบ ร่มเย็นต้นแบบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านผลการปฏิบัติงานดี และด้านการสร้างความยั่งยืน
3.การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสุข สงบ ร่มเย็นต้นแบบ ระดับอำเภอ

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี ชั้น 2

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.สวี

(Visited 25 times, 1 visits today)