สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี

จังหวัดชุมพร

นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย

พัฒนาการอำเภอสวี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 64