โครงสร้างบุคคลากร

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์

พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก

นายธนวรรธน์ สุนันต๊ะเครือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองกลับ ตำบลคลองยาง

นายปกรณ์เกียรติ หาญกาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลวังพิณพาทย์
ตำบลวังไม้ขอน

นายสุรศักดิ์ หลินเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปากน้ำ ตำบลเมืองบางยม
ตำบลคลองกระจง

นางสาวดวงฤทัย นันชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลในเมือง ตำบลวังท่าทอง

นายฤทธิพล สิริพงษ์วัฒนากูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาทุ่ง ตำบลย่านยาว

(Visited 920 times, 1 visits today)