การรับมอบแนวทางและเปิดศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🗓️ วันที่ 9 มีนาคม 2565
🕘 เวลา 13.30 น.

นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก มอบหมายให้ นายวิชัย ระฆัง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ พร้อมด้วย นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ) ทีมปฏิบัติการฯ ในระดับตำบลและทีมพี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบแนวทางและเปิดศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ จังหวัดสุโขทัย ผ่านระบบ Google meet ณ ห้องประชุมอำเภอสวรรคโลก ชั้น 2

(Visited 91 times, 1 visits today)