การรับมอบครุภัณฑ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🎏💕พช.สวรรคโลก ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1💕🎏

🌱🌿การรับมอบครุภัณฑ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”🌱🌿

🗓️ วันที่ 2 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่แปลง CLM ในพื้นที่ 12 ตำบล เพื่อรับมอบครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 4 รายการ โดยการส่งมอบครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้รับจ้างได้ส่งมอบครุภัณฑ์ครบถ้วนทั้ง 12 ตำบล

📸 สพอ.สวรรคโลก รายงานข่าว

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชม

(Visited 85 times, 1 visits today)