การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสวรรคโลก

นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ โดยมี นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและพิจารณาเห็นชอบโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 7 โครงการ และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ครบ100 % ณ ห้องประชุมอำเภอสวรรคโลก ชั้น 2

(Visited 107 times, 1 visits today)