การประชุมผู้นำ อช.

📆 วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. 📆

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้นำ อช.โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. โครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุโขทัย
2. การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565
3. การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 28 มกราคม 2565
4. การคัดเลือกผู้นำ อช. ปฏิบัติงานดีเด่นปี 2565

(Visited 186 times, 1 visits today)