ตรวจติดตามและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ KBO

วันที่ 24 มกราคม 2563
นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลกดำเนินการประสานกลุ่มผู้ประกอบการฯ และรับรอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมฯ ในการตรวจติดตามและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ KBO จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองชุมแสงร่วมใจการเกษตร และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปูนา

(Visited 78 times, 1 visits today)