นำเสนอข้อมูล จปฐ. ตำบลนาทุ่ง

วันที่ 19 เมษายน 2560  นางสาววิลาสินี  ทิมวงศ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  จัดประชุมนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย

 

(Visited 95 times, 1 visits today)