โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน

นายวิรุฒ แสนสา

พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางบัวเงิน สรรพโภชน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน
นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณเขต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอรกัญญา แก้วคำแสน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายสุรไกร ก๋าสมุทร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปวีนา ประหา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธนาวุฒิ แก้วอุ่นเรือน
อาสาพัฒนารุ่นที่ 71
นางอรกัญญา แก้วคำแสน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
น.ส.การะเกด เลี่ยมยองใย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายประเสริฐพันธ์ คำเอี่ยม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(Visited 764 times, 1 visits today)