สพอ.สว่างแดนดิน เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2565

เข้าชม 8 ครั้ง

🌾🌾ทีมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน🌾🌾

 แดนดินถิ่นลาวย้อ พบพ้อแหล่งโบราณ

สืบสานประเพณี มีหนองคู คู่บ้าน

ตำนานแดนเมืองเก่า ศาลเจ้าดอนปู่ตา

ปราสาทขอมล้ำค่า ถิ่นคนกล้าวีรชน

             🦋 🌻 สพอ.สว่างแดนดิน  เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือน ธันวาคม  2565 

วันที่ 1  ธันวาคม  2565 

เวลา 10.00 น.

             🦋 🌻 นายวิรุฒ แสนสา พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน  เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือน ธันวาคม  2565  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง    ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  ทั้ง 16 ตำบล 198 หมู่บ้านเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

🦋 🌻โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน ได้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. นางแจ่มจันทร์  จันลาวงค์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวดวงพร  งามเสน่ห์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  แนะนำตัวในที่ประชุมในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

             2. มอบใบประกาศผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน  4  ประเภท  ดังนี้

                2.1 ประเภทผู้นำ  ได้แก่ 

                    1.) นายสุรชัย     แก่นศักดิ์ศิริ      ผู้ใหญ่บ้านโคกหลวง หมู่ที่     ตำบลธาตุทอง

                    2.) นายพิชิต   เหลก็กการกุล  ผู้ใหญ่บ้านดอนธงชัย  หมู่ที่ 15  ตำบลสว่างแดนดิน

                    3.) นายพฤหัสณชัย  กำนันตำบลบ้านถ่อน

                    4.) นางนวลนภา  หันจางสิทธิ์  กำนันตำบลตาลโกน

              2.2 ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน

                    1.) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลโกน

                    2.) กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านนางัว หมู่ที่ 8 ตำบลแวง

              2.3 ประเภทชุมชน

                    1.) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลโกน

              2.4 ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน

                    1.) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลธาตุทอง            

🦋 🌻 ในการนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 🌛

🔎 💎 เศรษฐกิจรากฐานมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 … Change for good 🌎 🌟

#Hashtag OTOP แก้จน

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

#Big Data กรมการพัฒนาชุมชน

#Change for Good

**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**

**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร **

(Visited 8 times, 1 visits today)