สพอ.สว่างแดนดิน ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน เดือน ตุลาคม 2565

เข้าชม 9 ครั้ง

🪐**ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน   🌾

” แดนดินถิ่นลาวย้อ พบพ้อแหล่งโบราณ 

สืบสานประเพณี มีหนองคู คู่บ้าน

ตำนานแดนเมืองเก่า ศาลเจ้าดอนปู่ตา

ปราสาทขอมล้ำค่า ถิ่นคนกล้าวีรชน “

🌎วันที่ 4  ตุลาคม 2565🌎

🌎เวลา 13.00 น.🌎

        🌟🌟สพอ.สว่างแดนดิน นายวิรุฒ แสนสา พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565   เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานพร้อมมอบหมายงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ ดังนี้

  1. ให้การต้อนรับ นางสาวอรรัชฎา  ศรีเดชา  อาสาพัฒนา รุ่นที่ 74 ที่มาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน
  2. สรุปผลรายงานประจำเดือน
  3. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🦋 🌻 ในการนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 🌛

🔎 💎 เศรษฐกิจรากฐานมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 … Change for good 🌎 🌟

#Hashtag OTOP แก้จน

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

#Change for Good

(Visited 9 times, 1 visits today)