ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพแก่ครัวเรือน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงบดำเนินงาน โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพแก่ครัวเรือน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงบดำเนินงาน โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน   ***คลิ๊กเพื่อเปิดไฟล์***  ร่าง ขอบเขตงานTOR โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน สพอ.สว่างแดนดิน  ***คลิ๊กเพื่อเปิดไฟล์***

(Visited 345 times, 2 visits today)