ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิรุฒ แสนสา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔"