ร่วมกิจกรรมรับมอบวัสดุสนับสนุนตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ร่วมกิจกรรมการอบรมออนไลน์ หลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ”