ลูกจ้างเหมาบริการฯ โครงการพัฒนาพื้นที่”โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอสว่างอารมณ์ เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ผ่านระบบประชุมทางไกล Conference และ TV พช.

นายสุรสิทธิ์ โพธิน รกท.พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลพร้อมชี้แนะในปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการฯ โครงการพัฒนาพื้นที่”โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.สว่างอารมณ์ พร้อมด้วยลูกจ้างเหมาบริการฯ โครงการพัฒนาพื้นที่”โคกหนองนาโมเดล” ศึกษาดูงานโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นครัวเรือนต้นแบบ นายเอกวิทย์ พลอยนิล หมู่ที่3 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์