ประวัติความเป็นมา

อ.สว่างอารมณ์

 อ.สว่างอารมณ์ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยก่อนมีการสู้รบกันกับทัพของพม่า กองทัพฝ่ายพม่าแตกหนีกองทัพไทยมาถึงบริเวณนี้เวลาช้าหรือสว่างของวันใหม่ และติดตามกันไปทันกันที่อำเภอทัน จึงเรียกบริเวณนี้ว่าสว่างอารมณ์ เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ และกลายเป็นชื่อเรียก อ.สว่างอารมณ์ 

พื้นที่

ต. สว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่เดียวกับที่ตั้ง อ.สว่างอารมณ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 341.4 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานี 33 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ  อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีและอำเภอชุมตาบาง จังหวัดนครสวรรค์

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอสว่างอารมณ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน ได้แก่

1. สว่างอารมณ์   (Sawang Arom)   10 หมู่บ้าน         4. ไผ่เขียว   (Phai Khiao)   25 หมู่บ้าน
2. หนองหลวง   (Nong Luang)   10 หมู่บ้าน         5. บ่อยาง   (Bo Yang)   12 หมู่บ้าน
3. พลวงสองนาง   (Phluang Song Nang)   8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอสว่างอารมณ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสว่างอารมณ์
  • เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์)
  • เทศบาลตำบลพลวงสองนาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลวงสองนางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหลวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่เขียวมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อยางทั้งตำบล

อาชีพ

อาชีพหลัก : ทำนา ทำสวน ทำไร
อาชีพเสริม : ค้าขาย รับจ้าง และเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปาใช้ทุกหลังเรือน

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงหมายเลข 3013 เส้นทัพทัน - ลาดยาว

ผลิตภัณฑ์

ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว ผลิตภัณฑ์หัตกรรม ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์อาหาร

(Visited 2,243 times, 1 visits today)