ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ปี ๒๕๖๕

เข้าชม 14 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ที่ ๑๒

@สพอ.สว่างอารมณ์ “ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ปี ๒๕๖๕”

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐น.

นายสุรสิทธิ์ โพธิน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์
ร่วมกับ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ปี ๒๕๖๕ ต.ไผ่เขียว

นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน #โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย #wecareaboutyou #Changeforgood

(Visited 14 times, 1 visits today)