โครงการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ณ ละไม ฟาร์ม ต.พลวงสองนาง

เข้าชม 14 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ ๕

@สพอ.สว่างอารมณ์ “โครงการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ณ ละไม ฟาร์ม
ต.พลวงสองนาง ”

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอสว่างอารมณ์ มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ โพธิน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอสว่างอารมณ์ ร่วมกิจกรรม โครงการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ละไม ฟาร์ม ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการตั้งศูนย์ฯ ได้เชิญผู้นำ ต.พลวงสองนาง และเครือข่ายครัวเรือน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” ดำเนินกิจกรรมปลูกจิตสำนึกจิตอาสา การคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ฯ วางแผนกิจกรรมของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ ส่งต่อจิตอาสาสู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน และการสาธิตฐานเรียนรู้สู่ความพอเพียง จำนวน
๙ ฐาน ณ ละไม ฟาร์ม ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน # โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน#World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou#Changeforgood

(Visited 14 times, 1 visits today)