ติดตามการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. ๒ค.)ปี ๒๕๖๔

เข้าชม 9 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ที่ ๑๐

@สพอ.สว่างอารมณ์ “ติดตามการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. ๒ค.)ปี ๒๕๖๔ ”

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

นายสุรสิทธิ์ โพธิน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ ลงพื้นที่ติดตามอาสาสมัครผู้จัดเก็บ,ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. ๒ค.) ปี ๒๕๖๔  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน และจัดเวทีรับรองผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. ๒ค.) แต่ละพื้นที่ต่อไป

สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน # โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน#World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou#Changeforgood

(Visited 9 times, 1 visits today)