ข่าวประชาสัมพันธ์

นายทวี ศรีชาติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสตึก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน