ข่าวประชาสัมพันธ์

นายทวี ศรีชาติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสตึก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผนงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล